OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Základné pojmy :
Predávajúci je – TOP LINE  Ing. Pavol Vráblik
                            Dubčekova 10
                            915 01 Nové Mesto nad Váhom

                            IČO : 32715862
                            IČ DPH : SK1020283418

Kupujúci je – osoba ( spoločnosť ), ktorá si vybrala tovar v internetovom obchode
topline.sk

2. Záväzky :
Predávajúci sa zaväzuje, že
- dodá správny druh a množstvo tovaru ako bolo uvedené v objednávke, za dohodnutú cenu
( v prípade, že predávajúci nie je schopný splniť dodanie tovaru podľa objednávky alebo nie je schopný dodržať dodacie lehoty, bude kupujúceho včas informovať a konzultovať s ním ďalší postup )
- dodá doklad o predaji ( faktúru ), ktorý sa bude nachádzať v balíku
- osobné údaje kupujúceho bude chrániť v maximálnej možnej miere a neposkytne ich tretiemu subjektu ( výnimkou je poskytnutie potrebných informácií prepravnej službe )

Kupujúci sa zaväzuje, že
- uvedie v objednávke správnu a úplnú adresu doručenia a kontaktné údaje
- prevezme objednaný tovar a zaplatí zaň dojednanú cenu

3. Spôsob dopravy a poplatky :
Spôsob doručenia – Slovenská pošta
                               Kuriérska služba
Poplatky – podľa aktuálne platného cenníka 

4. Platobné podmienky :
Za objednaný tovar je možné zaplatiť prostredníctvom – dobierky
                                                                                   bankovým prevodom
Dobierka – tovar zaplatíte až keď Vám bude doručený, v tomto prípade je k cene tovaru a poštovného ešte pripočítaná cena dobierky
( v prípade, že zákazník tovar neprevezme, budeme pri ďalšej objednávke trvať na platbe bankovým prevodom )
Bankový prevod – tovar sa odosiela až po pripísaní platby na náš účet. Po prijatí objednávky Vám obratom zašleme informácie o čísle účtu, na ktorý treba platbu realizovať.

5. Storno, neprevzatie objednávky
Storno objednávky je možné do 24 hod., inak je objednávka záväzná
Neprevzatie objednávky považujeme za porušenie obchodných podmienok. V prípade, že zákazník má o tovar záujem a z rôznych dôvodov ho neprevzal, má možnosť požiadať o opätovné odoslanie objednávky, pričom mu budú účtované aj predchádzajúce poštovné náklady. V prípade, že zákazník nemá o tovar záujem, uhradí sumu poštovného na náš účet.

6. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy
Ak Vám tovar nesadne alebo nezodpovedá Vašim predstavám máte možnosť nám ho vrátiť.

Prosíme Vás, aby tento tovar bol nepoškodený,starostlivo poskladaný, v pôvodnom stave so všetkými originálnymi štítkami. Dajte nám vopred vedieť mailom alebo telefonicky, či si želáte tovar vymeniť ( inú veľkosť, farbu, … ) alebo si želáte vrátiť peniaze.
Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov (napr. spodné prádlo, plavky ) . Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, môžeme si uplatniť náhradu škody.

V súlade s ustanovením §12odst.1c.108/2000Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom
predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do
14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V prípade, že spotrebiteľ využije
právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že dodávateľ je
oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov
spojených s odstúpením od zmluvy.

Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu,
na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.
Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu
bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

7. Reklamácia tovaru
Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov.
Záruka sa nevzťahuje na :
- vady zapríčinené nešetrným používaním,
- nesprávnym použitím výrobku,
- prirodzeným opotrebením,
- nesprávnym ošetrovaním,
- stratu štrasových kamienkov, sklo doplnkov, flitrov, ozdôb a pod.

Kupujúci je povinný prezrieť si tovar pri jeho prevzatí, v prípade že tovar nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne upovedomiť predávajúceho.

Spôsoby vybavenia reklamácie :
V prípade ak:
- sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na
vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný
tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný,
má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne
užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
- sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po
oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru
alebo právo od zmluvy odstúpiť

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú
reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia
reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá
kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia
reklamácie, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
Reklamovaný tovar prosím odosielajte v poistenom balíku alebo obálke, prípadne v
nepoistenej doporučenej zásielke, nie na dobierku ( balíky na dobierku nebudú našou
spoločnosťou prevzaté, za stratu nepoistenej zásielky nezodpovedáme ). Do reklamovanej
zásielky priložte kópiu dokladu o kúpe a popis reklamácie resp. vady výrobku.
Adresa na zaslanie reklamácie : Odevy Top line
                                                   J. Weisseho 16A
                                                   915 01 Nové Mesto nad Váhom

8. Ochrana osobných údajov
Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

9. Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
A. Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1, tel. 046/5422 771

Tieto špecifické obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.12.2015